Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Puur vrouw academie

gevestigd: Poortersweg 106, 3824 DR Amersfoort
hierna te noemen: Aanbieder
KVK nummer: 80703232

Artikel 1: Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Puur vrouw academie.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de Aanbieder.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van Aanbieder.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is
bereikt.
4. De Aanbieder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Aanbieder worden verstrekt. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Aanbieder is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6. Waar in deze voorwaarden gesproken word over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de
oorspronkelijke klachten van de Opdrachtgever te onderzoeken en verbetering te bewerkstelligen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien de Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
9. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
10. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De
Aanbieder en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Aanbieder tot een enkele dan wel meerdere online
trainingen.
2. De Aanbieder is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Aanbieder verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen
1. De Opdrachtgever wordt geacht de door Aanbieder gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door Aanbieder opgegeven tarieven zijn inclusief BTW.
2. Betaling van de producten dienen vooraf per bankopdracht (ideal) voldaan te zijn.
3. In geval van overlijden, liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toelating tot de wet schuldsanering natuurlijke personen van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van de Aanbieder en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Aanbieder onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. De Aanbieder is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Aanbieder verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht. Dit wordt voor de dan toe te passen behandeling met de Opdrachtgever besproken.
6. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Aanbieder bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de
Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
7. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Ook wordt het te incasseren bedrag verhoogd met de op de factuurdatum geldende wettelijke rentes en leges.
8. Bij de bestelling van goederen in opdracht van de Opdrachtgever geldt een afnameverplichting van alle bestelde goederen.
9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is.
10. Door de Aanbieder geleverde goederen worden niet retour genomen of anderszins gecompenseerd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Aanbieder derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Copyright
1. Op al het materiaal en teksten dat Puur vrouw academie verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd, doorverkocht of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de Aanbieder.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt de Aanbieder zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en alle ander wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendommen.
2. Alle aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Aanbieder worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. De Aanbieder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele (onverwachte) bijwerkingen.
2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een online training.
3. Indien de Aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Aanbieder beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de online training. De aansprakelijkheid van de Aanbieder is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. De Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan de Aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
5. De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Aanbieder.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij de Aanbieder worden daaronder begrepen.
2. De Aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Aanbieder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Aanbieder niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10. Toepasselijk recht en rechter.
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.